18.207.130.162 Nemocnica s poliklinikou Lipt.Mikuláą

Elektronické objednávanie pacientov

Stratégia nemocnice
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť vo všetkých odboroch liečebno – preventívnej starostlivosti, dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia a vytvorenie predpokladov pre zlepšenie svojej materiálno – technickej základne.


Oznamy pre navštevníkov nemocnice:
Ukončenie činnosti onkologickej abulancie

Viac info tu ...

Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši

je všeobecnou nemocnicou, poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 74 000 obyvateľov spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Ďalšie nároky na poskytovanie zdravotníckych služieb súvisia so značným rozvojom turistiky a športu v okrese Liptovský Mikuláš a veľkým počtom tu sa nachádzajúcich rekreačných zariadení a súkromných rekreačných chát.
Ťažiskom činnosti LNsP MUDr. Ivana Stodolu je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Nemocnica má k dnešnému dňu celkom 280 postelí a zamestnáva cca 576 zamestnancov. V nemocnici sú zriadené všetky potrebné oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. K dispozícii je pracovisko CT, angiografické a mamografické pracovisko. Pri internom oddelení je zriadená samostatná JIS - v odbore kardiológia a stredisko dialyzy. Nemocnica pozostáva z jedného areálu - nemocnice, ktorý je umiestnený v mestskej časti Palúdzka.
V nemocnici je vybudovaná pristávacia plocha pre sanitné vrtuľníky - heliport.
Nemocnica má na veľmi dobrej úrovni vybudovanú infraštruktúru - vlastná kotolňa, vlastná ústavná
kuchyňa, vlastná údržba, ČOV, náhradný zdroj elektrickej energie, vnútroareálové komunikácie.
V nemocnici je vybudovaný centrálny informačný systém.
VUC Žilina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš je samostatná príspevková organizácia, ktorej zriadovateľom je od 1.1.2003 Žilinský samosprávny kraj. V dňoch 27.9.- 28.9.2016 sa v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu uskutočnil recertifikačný audit. Na základe úspešne zvládnutého auditu bol Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že systém manažérstva kvality je účelne vybudovaný, udržovaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008.


OZNAMY


© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík