Darujte 2% zo zaplatenej dane

Všetkým ľuďom dobrej vôle!
Od r. 2001 pôsobí v regióne Liptov Nadácia DUMI, ktorá bola zriadená závetom MUDr. Miroslava Dúbravku, bývalého primára koronárnej jednotky interného oddelenia Liptovskej nemocnice.

Podľa poslednej vôle MUDr. Dúbravku, ktorý nadácii odkázal všetok svoj majetok, prostriedky nadácie slúžia výlučne na rozvoj zdravotníckych služieb a na finančnú podporu študentov zo sociálne slabších pomerov na ich štúdiu na lekárskych fakultách. Na tieto účely slúžia aj prostriedky, ktoré nadácia od svojho vzniku získava z odvodu 2 % zaplatených daní FO a PO a z darov od týchto osôb. Zatiaľ nadácia poskytla Liptovskej nemocnici finančnú podporu na zakúpenie 56-tich lekárskych prístrojov za vyše 371 873,00 €. Bez tejto pomoci by niektoré nemocničné oddelenia neboli schopné poskytovať zdravotnícke služby na požadovanej úrovni, alebo ich poskytovať vôbec. Presný zoznam zakúpenej zdravotníckej techniky je uvedený tu. K úspešnému ukončeniu štúdia na lekárskych fakultách nadácia zatiaľ pomohla piatim študentom.

Prostriedky nadácie odkázané MUDr. Dúbravkom sa realizáciou uvedených aktivít postupne vyčerpávajú, a tak jediným zdrojom príjmov nadácie v posledných rokoch sú dary od FO a PO a 2% z odvodov zaplatených daní týchto osôb. Dovoľujeme si preto osloviť všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na dobrej úrovni poskytovaných zdravotníckych služieb v našom regióne, aby 2 % zaplatenej dane za r. 2015 venovali Nadácii DUMI.

Pokiaľ sa pre pomoc rozhodne právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), môže tak urobiť prostredníctvom daňového priznania vyplnením potrebných údajov priamo v tomto priznaní. Osoba fyzická (zamestnanec) môže čiastku 2% zaplatenej dane poukázať prostredníctvom vyplnenia tlačiva - "Vyhlásenia" o poukázaní čiastky do výšky 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ku ktorému priloží aj „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov“, ktoré mu vystaví zamestnávateľ a tieto doklady odovzdá na daňovom úrade. Tieto tlačivá, ako aj všetky potrebné inštrukcie, sú k dispozícii na internetovej stránke www.rozhodni.sk, alebo na každom daňovom úrade a zamestnancom tieto tlačivá môže zabezpečiť cez internet aj zamestnávateľ.

Zamestnávateľov prosíme, aby o možnosti poukázať 2% z odvodu daní našej nadácii informovali svojich zamestnancov.

Za dôležité považujeme uviesť, že všetky orgány Nadácie DUMI od svojho vzniku (r. 2001), prácu v prospech nadácie konajú úplne bezplatne a za svoju činnosť neprijali ani jeden cent.

Identifikačné údaje o nadácii:
Nadácia DUMI, Vrbická 1883/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, č.tel: 044/5563502
Právna forma: nadácia
IČO: 37804855 DIČ: 2021564754
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0331657672/0900
SID číslo: nadácia nemá, teda sa neuvádza
Nadácia je registrovaná pre prijímanie 2% odvodu z daní v Notárskom centrálnom registri pod č. NCR ls 38759/2015 zo dňa 22.10.2015.

Ďakujeme!

V Liptovskom Mikuláši, 31.01.2016

JUDr. Mária Laufová, predseda Správnej rady
JUDr. Želmíra Kvetková, správca nadácie DUMI

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík