AKTUALITY

Elektronické objednávanie pacientov

Stratégia nemocnice
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť vo všetkých odboroch liečebno – preventívnej starostlivosti, dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia a vytvorenie predpokladov pre zlepšenie svojej materiálno – technickej základne.


Informácia Úradu verejného zdravotníctva SR
HEMORAGICKÁ HORÚČKA EBOLA
Darujte 2% zo zaplatenej dane
Darujte 2 % zo zaplatenej dane
Pomôžte Nadácii DUMI darovaním 2 % zo zaplatenej dane. Nadácia podporuje našu nemocnicu nákupom prístrojov a zariadenia pre zdravotníctvo. Kontaktné údaje: Nadácia DUMI, Vrbická 1883/32, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 37804855 Číslo účtu: 0331657672/0900

Tlačivo o poukázaní sumy zaplatenej dane nájdete na tejto stránke, alebo si ho môžete stiahnúť priamo tu

ĎAKUJEME!!

Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši

je všeobecnou nemocnicou, poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca 74 000 obyvateľov spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Ďalšie nároky na poskytovanie zdravotníckych služieb súvisia so značným rozvojom turistiky a športu v okrese Liptovský Mikuláš a veľkým počtom tu sa nachádzajúcich rekreačných zariadení a súkromných rekreačných chát.
Z poliklinických služieb LNsP MUDr. Ivana Stodolu poskytuje už len ambulantné služby v odbore :
klinickej onkológie a detskej kardiológie.
Ťažiskom činnosti LNsP MUDr. Ivana Stodolu je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Nemocnica má k dnešnému dňu celkom 280 postelí a zamestnáva cca 576 zamestnancov. V nemocnici sú zriadené všetky potrebné oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. K dispozícii je pracovisko CT, angiografické a mamografické pracovisko. Pri internom oddelení je zriadená samostatná JIS - v odbore kardiológia a stredisko dialyzy. Nemocnica pozostáva z jedného areálu - nemocnice, ktorý je umiestnený v mestskej časti Palúdzka.
V nemocnici je vybudovaná pristávacia plocha pre sanitné vrtuľníky - heliport.
Nemocnica má na veľmi dobrej úrovni vybudovanú infraštruktúru - vlastná kotolňa, vlastná ústavná
kuchyňa, vlastná údržba, ČOV, náhradný zdroj elektrickej energie, vnútroareálové komunikácie.
V nemocnici je vybudovaný centrálny informačný systém.
VUC Žilina Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš je samostatná príspevková organizácia, ktorej zriadovateľom je od 1.1.2003 Žilinský samosprávny kraj. V dňoch 23.9.- 25.9.2013 sa v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu uskutočnil recertifikačný audit. Na základe úspešne zvládnutého auditu bol Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že systém manažérstva kvality je účelne vybudovaný, udržovaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008.


OZNAMY

Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zverejňuje zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 4/2016. Predmetom priameho nájmu je: Plocha na stene budovy za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.
Zverejnené 25.05.2016

Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zverejňuje zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 5/2016. Predmetom priameho nájmu je: Plocha na vonkajšom betónovom oplotení za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.
Zverejnené 25.05.2016


Poďakovanie sponzorom
V roku 2014 sponzori:
- Nadácia DUMI
- Nadácia Jednota COOP
- Nadácia Križovatka
- GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
- Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
prispeli finančnými darmi na nákup prístrojov a materiálneho vybavenia pre našu nemocnicu.

Za finančné dary im srdečne ďakujeme.
Akými darmi prispeli a na čo boli využité finančné prostriedky sa dozviete tu


Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že s účinnosť od 25.1.2012 začala prevádzkovať BUFET v novom chirurgickom pavilóne nemocnice. bližšie info
Zverejnené 24.01.2012

© 2006  Web administrator Ing. Libor Feketík